Reglement2019-11-20T11:09:06+00:00

Reglement van DE Student Kart Trophy

OP DE KARTBAAN!

1. De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw) is een feitelijke vereniging van aannemers binnen de Federatie van Algemene Bouwaannemers (vzw Faba), met maatschappelijke zetel in de Lombardstraat 42 te 1000 Brussel. De Federatie verdedigt de belangen van de Unie. De Uasw en de Faba organiseren een wedstrijd in het kader van hun “Student Kart Trophy”.

2. De “Student Kart Trophy” staat open voor een tiental teams van studenten (5 per team) die het in een teamwedstrijd tegen elkaar opnemen op het kartingcircuit van Groot-Bijgaarden (Alfons Gossetlaan 11, 1702 Groot-Bijgaarden). De deelnemers van het winnende team, alsook de studentenverenigingen of -kringen van universiteiten of hogescholen die aan dit evenement deelnemen of het steunen, zullen een beloning winnen.

3. De prijs die aan de deelnemers van het winnende team wordt geschonken, is een reischeque ter waarde van € 1000 (inclusief btw) per persoon. Deze prijs is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden afgestaan. De prijs is niet verhandelbaar, niet verwisselbaar en kan niet in geld uitbetaald worden. De prijs wordt als waardebon ter beschikking van de winnaar gesteld zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator. De prijs is 12 maanden geldig vanaf de datum van het evenement. De deelnemers aan de wedstrijd kunnen vragen om tijdens de reis vergezeld te worden door personen naar keuze, voor wie zij de kosten zullen betalen en zonder enige betrokkenheid van de Uasw (Faba).

4. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. Een deelnemer die zich na inschrijving terugtrekt uit de wedstrijd, moet dit minstens 3 dagen op voorhand aan de Uasw (Faba) melden.

5. Zodra de prijs geleverd/overhandigd is, valt deze onder de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar. Elk verlies, diefstal of elke terugzending alsook de daaraan verbonden kosten zullen niet door de Uasw ten laste worden genomen. De Uasw (Faba) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, lichamelijk letsels of ongevallen die direct of indirect zijn veroorzaakt door de prijzen in kwestie, noch voor de eventuele (bijkomende) kosten of uitgaven die verband houden met de toewijzing of het gebruik van de prijzen.

6. De Uasw (Faba) is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die direct of indirect voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd. Deelnemers aan de wedstrijd moeten een afstand van verhaal (zie document hieronder) ondertekenen met het oog op deelname aan de wedstrijd. Ze zijn verzekerd binnen de grenzen van de dekking van een door de Uasw (Faba) aangegane verzekering.

7. De studentenvereniging of -kring die deelneemt aan de promotie van dit evenement, zal een vergoeding van € 250 ontvangen. De vereniging – of kring verbindt zich er bijgevolg toe om het evenement te promoten op volgende manieren: post(s) op haar Facebook-pagina, verspreiding van flyers en het ophangen van posters. Als één of meer studententeams zich  via de studentenvereniging of -kring inschrijven en ook daadwerkelijk deelnemen aan de wedstrijd, ontvangt de studentenvereniging of -kring een tweede vergoeding van € 250. Deze tweede cheque zal na afloop van het evenement toegekend worden, en wordt enkel betaald na ontvangst van twee afzonderlijke debetnota’s die spontaan aan de contactpersoon van de Student Kart Trophy worden bezorgd door de studentenvereniging of -kring.

8. Tijdens het evenement krijgen de deelnemers een presentatie van de wereld van de spoorwegwerken of uit de bouwsector. Zij kunnen worden uitgenodigd om bedrijven die spoorwegwerken uitvoeren te ontmoeten.

9. Bedrijven aangesloten bij de Uasw (Faba) die belangstelling hebben voor de “Student Kart Trophy” dienen zich uiterlijk op 31 oktober 2019 via het hiervoor voorziene formulier in te schrijven op het secretariaat.

10. Aan het winnende team en de deelnemers ervan kan worden gevraagd om deel te nemen aan een korte prijsuitreiking op het circuit van Groot-Bijgaarden, in aanwezigheid van de pers. Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men eventueel met naam en woonplaats maar ook met foto in de media wordt bekend gemaakt.

11. Beelden, foto’s, video’s, films en ander mediamateriaal dat wordt opgenomen tijdens de “Student Kart Trophy”, mogen door de Uasw (Faba) vrij worden gebruikt in het kader van de promotie voor de “Student Kart Trophy” en voor latere edities ervan of gelijkaardige wedstrijden die voor studenten worden georganiseerd. Door deelname aan deze wedstrijd gaan de deelnemers hiermee akkoord.

12. Alle personen die hun verblijfplaats in België hebben en aan de voorwaarden van onderhavig reglement voldoen, kunnen deelnemen. De Uasw (Faba) behoudt zich het recht voor om na te gaan of de ingeschreven kandidaten aan deze voorwaarden voldoen. De Uasw (Faba) mag elke kandidatuur afwijzen waarvan zij vindt dat ze niet aan deze voorwaarden voldoet. Tegen haar beslissingen kan geen beroep worden aangetekend en ze kunnen geen aanleiding geven tot welke schadevergoeding dan ook.

13. De deelnemers aan de “Student Kart Trophy” moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Ze zijn ingeschreven voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit die partner is van het evenement en zitten in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin ze een stage moeten doen.

14. Om zich in te schrijven voor de “Student Kart Trophy” moet de deelnemer tevens in staat zijn om het bewijs te leveren van zijn identiteit, leeftijd en inschrijving aan een van de hogescholen of universiteiten die partners van het evenement zijn.

15. Worden alleen maar in aanmerking genomen voor deze wedstrijd, de deelnemers die het hiervoor voorziene formulier volledig hebben ingevuld en die op deze manier over een volledig profiel beschikken, dus met hun naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en hun studiejaar, opleidingscyclus en onderwijsinstelling.

16. Kandidaten kunnen zich geldig inschrijven tot een maand voor de datum van het event. Het aantal deelnemers is beperkt. Indien het maximaal in te schrijven kandidaten is bereikt, kan de Uasw (Faba) verdere inschrijvingen afwijzen. Bovendien zal alleen rekening worden gehouden met inschrijvingen per team (5 personen). Mochten er te veel deelnemende teams zijn ingeschreven, dan behoudt de Uasw (Faba) zich het recht voor om de teams te selecteren. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk en ze kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadeloosstelling.

17. Door zich in te schrijven aanvaardt elke kandidaat het onderhavige reglement volledig en onvoorwaardelijk, met inbegrip van de latere beslissingen van de organisatoren om de goede uitvoering ervan te garanderen.

18. De deelnemer verklaart dat hij fysiek en psychologisch in staat is om een kart op een circuit te besturen. Hiervoor is vooraf geen enkel rijbewijs of kwalificatie vereist.

19. De Uasw (Faba) behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te trekken, het wedstrijdreglement aan te passen wegens overmacht of omstandigheden buiten haar wil, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemers. De Uasw (Faba) kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Hoe dan ook behoudt de Uasw (Faba) zich het recht voor om de aangekondigde datum uit te stellen.

20. De Uasw (Faba) kan tijdens de “Student Kart Trophy” elke deelnemer die een onaangepast gedrag vertoont, uitsluiten. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk en ze kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadeloosstelling. Deze uitsluiting kan tot gevolg hebben dat zijn of haar team van rechtswege wordt uitgesloten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs.

21. Bij een inbreuk op een van de clausules van onderhavig reglement, een poging tot fraude of valsspelen kunnen het winnende team en de deelnemers ervan, de studentenvereniging en/of -kring geen aanspraak meer maken op welk recht op beloning dan ook. De organisatoren behouden zich bovendien het recht voor om elke deelnemer uit te sluiten die zou hebben gefraudeerd, valsgespeeld of het onderhavige reglement omzeild. De Uasw (Faba) kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

22. Elke betwisting of klacht betreffende “Student Kart Trophy” moet bij aangetekende brief gestuurd worden naar de Faba, Lombardstraat 42, 1000 Brussel.

23. De Uasw (Faba) leeft bij al haar handelingen de wet van 1992 na tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de GDPR-verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevenswissing. De informatie die in het kader van dit event wordt ingezameld, wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en zal niet bekendgemaakt of gecommuniceerd worden aan derden met als enig doel de deelnemers te helpen bij het vinden van een stageplaats.

24. Op dit reglement zijn de Belgische wetten van toepassing. Dit reglement zal in overeenstemming met de Belgische wetgeving worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of te maken hebben met deze actie en niet met een minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend bij de bevoegde rechtbanken van Brussel aanhangig gemaakt worden.

Afstand van verhaal

Zin in een superleuke avond? Aarzel dan niet!

OP DE KARTBAAN!

INSCHRIJVING