Reglement2021-12-20T10:51:39+00:00

Reglement van DE Student Kart Trophy

OP DE KARTBAAN!

 1. De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) en de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) organiseren twee wedstrijden in het kader van de “Student Kart Trophy”, en dat in 2022. De UASW is een feitelijke vereniging van aannemers binnen de Faba, met maatschappelijke zetel in de Lombardstraat 42 te 1000 Brussel. De Federatie verdedigt de belangen van de Unie.
 1. De Student Kart Trophy staat open voor een tiental teams (per wedstrijddag) van telkens maximaal vijf studenten die tegen elkaar strijden op het kartingcircuit van Brussels Kart (Alfons Gossetlaan 11, 1702 Groot-Bijgaarden) in het kader van een wedstrijd. De deelnemers van het winnende team die aan dit evenement deelnemen, alsook de studentenverenigingen of -kringen van de universiteiten die het evenement steunen, zullen een beloning krijgen.
 1. Het team dat in totaal de beste tijd neerzet op de racebaan en dat geantwoord heeft op de vragen over de presentaties, wint de wedstrijd.
 1. De prijs die aan de deelnemers van het winnende team wordt geschonken, is een reischeque ter waarde van € 500 (inclusief btw) per persoon. Deze prijs is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden afgestaan. De prijs is niet verhandelbaar, niet verwisselbaar en kan niet in geld uitbetaald worden. De prijs wordt als waardebon ter beschikking van de winnaar gesteld zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator. De prijs is 12 maanden geldig vanaf de datum van het evenement. De deelnemers aan de wedstrijd kunnen vragen om tijdens de reis vergezeld te worden door personen naar keuze, voor wie zij de kosten zullen betalen en zonder enige betrokkenheid van de Faba en de UASW.
 1. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. Een deelnemer die zich na inschrijving terugtrekt uit de wedstrijd, moet dit minstens 3 dagen op voorhand aan de Faba (communicatiefaba@confederatiebouw.be) melden.
 1. Zodra de prijs geleverd/overhandigd is, valt deze onder de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar. Elk verlies, diefstal of elke terugzending alsook de daaraan verbonden kosten zullen niet door de Faba of de UASW ten laste worden genomen. De Faba en de UASW kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, lichamelijk letsels of ongevallen die direct of indirect zijn veroorzaakt door de prijzen in kwestie, noch voor de eventuele (bijkomende) kosten of uitgaven die verband houden met de toewijzing of het gebruik van de prijzen.
 1. De Faba en de UASW zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die direct of indirect voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd. Deelnemers aan de wedstrijd moeten een afstand van verhaal (zie document hieronder) ondertekenen met het oog op deelname aan de wedstrijd. Ze zijn verzekerd binnen de grenzen van de dekking van een door de Faba en de UASW aangegane verzekering.
 1. De studentenverenigingen en -kringen die deelnemen aan de promotie van dit event ontvangen een cheque van 250 euro. Ze verbinden zich ertoe om met name het evenement via hun Facebook-pagina te promoten, alsook om het promotiemateriaal te verspreiden. Als één of meerdere teams zich via hen voor het evenement inschrijven, dan ontvangen de studentenverenigingen of -kringen een tweede cheque van 250 euro. Deze tweede beloning zal toegekend worden na het evenement, en enkel wanneer de studenten van de kring daadwerkelijk aan het evenement hebben deelgenomen.
 2. Tijdens het evenement krijgen de deelnemers een presentatie over de spoorwegwerkensector en over de bouwsector in het algemeen. De deelnemers krijgen ook de gelegenheid om de verschillende partnerbedrijven te ontmoeten.
 1. Bedrijven aangesloten bij de Faba en de UASW die belangstelling hebben voor de Student Kart Trophy dienen zich uiterlijk op XXX via het hiervoor voorziene formulier in te schrijven bij het secretariaat.
 1. Aan de twee winnende teams en de deelnemers ervan kan worden gevraagd om deel te nemen aan een korte prijsuitreiking op het circuit van Groot-Bijgaarden, in aanwezigheid van de pers. Door deelname aan deze wedstrijd, gaan de deelnemers ermee akkoord om eventueel met naam, maar ook met foto in de media te verschijnen.
 1. Beelden, foto’s, video’s en ander mediamateriaal dat wordt opgenomen tijdens de Student Kart Trophy, mogen door de Faba en de UASW vrij worden gebruikt in het kader van de promotie voor het evenement en voor latere edities of gelijkaardige wedstrijden die voor studenten worden georganiseerd. Door deelname aan deze wedstrijd gaan de deelnemers daarmee akkoord.
 1. Alle personen die hun verblijfplaats in België hebben en aan de voorwaarden van onderhavig reglement voldoen, kunnen deelnemen. De Faba en de UASW behouden zich het recht voor om na te gaan of de ingeschreven kandidaten aan deze voorwaarden voldoen. De Faba en de UASW mogen elke kandidatuur afwijzen waarvan zij vinden dat ze niet aan deze voorwaarden voldoet. Tegen hun beslissingen kan geen beroep worden aangetekend en ze kunnen geen aanleiding geven tot welke schadevergoeding dan ook.
 1. De deelnemers aan de Student Kart Trophy moeten minimaal 18 jaar oud zijn en geldig zijn ingeschreven voor een voor de bouw relevante opleiding aan een van de hogescholen en universiteiten die partner zijn van het evenement. De deelnemers zitten in het jaar voordat ze een stage moeten doen.
 1. Om zich in te schrijven voor de Student Kart Trophy moet de deelnemer tevens in staat zijn om het bewijs te leveren van zijn identiteit, leeftijd en inschrijving aan een van de hogescholen of universiteiten die partner van het evenement zijn.
 1. Worden alleen maar in aanmerking genomen voor deze wedstrijd, de deelnemers die het hiervoor voorziene formulier volledig hebben ingevuld en die op deze manier over een volledig profiel beschikken, dus met hun naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en hun studiejaar, opleidingscyclus en onderwijsinstelling.
 1. Kandidaturen kunnen slechts uiterlijk tot en met XXX geldig worden ingediend. Het aantal deelnemers is beperkt. Indien het maximaal aantal kandidaten is bereikt, kunnen de Faba en de UASW verdere inschrijvingen afwijzen. Bovendien zal alleen rekening worden gehouden met inschrijvingen per team (5 personen). Mochten er te veel deelnemende teams zijn ingeschreven, dan behouden de Faba en de UASW zich het recht voor om de teams te selecteren. Tegen hun beslissingen is geen beroep mogelijk en ze kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadeloosstelling.
 1. Door zich in te schrijven aanvaardt elke kandidaat het onderhavige reglement volledig en onvoorwaardelijk, met inbegrip van de latere beslissingen van de organisatoren om de goede uitvoering ervan te garanderen.
 1. De deelnemer verklaart dat hij fysiek en psychologisch in staat is om een kart op een circuit te besturen. Hiervoor is vooraf geen enkel rijbewijs en geen enkele kwalificatie vereist.
 1. De Faba en de UASW behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te trekken, het wedstrijdreglement aan te passen wegens overmacht of omstandigheden buiten haar wil, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemers. De Faba en de UASW kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Hoe dan ook behouden de Faba en de UASW zich het recht voor om de aangekondigde datum uit te stellen.
 1. De Faba en de UASW kunnen tijdens de Student Kart Trophy elke deelnemer die onaangepast gedrag vertoont, uitsluiten. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk en ze kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadeloosstelling. Deze uitsluiting kan tot gevolg hebben dat zijn of haar team van rechtswege wordt uitgesloten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs.
 1. Bij een inbreuk op een van de clausules van onderhavig reglement, een poging tot fraude of valsspelen kunnen het winnende team en de deelnemers ervan, de studentenvereniging en/of -kring geen aanspraak meer maken op welk recht op beloning dan ook. De organisatoren behouden zich bovendien het recht voor om elke deelnemer uit te sluiten die zou hebben gefraudeerd, valsgespeeld of het onderhavige reglement omzeild. De Faba en de UASW kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
 1. Elke betwisting of klacht betreffende Student Kart Trophy moet bij aangetekende brief gestuurd worden naar de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba), Lombardstraat 42, 1000 Brussel.
 1. De Faba en de UASW leven bij al hun handelingen de wet van 1992 na tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de GDPR-verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevenswissing. De informatie die in het kader van dit event wordt ingezameld, wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en zal niet bekendgemaakt of gecommuniceerd worden aan derden met als enig doel de deelnemers te helpen bij het vinden van een stageplaats.
 1. Op dit reglement zijn de Belgische wetten van toepassing. Dit reglement zal in overeenstemming met de Belgische wetgeving worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of te maken hebben met deze actie en niet met een minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend bij de bevoegde rechtbanken van Brussel aanhangig gemaakt worden.
Afstand van verhaal

Zin in een superleuke avond? Aarzel dan niet!

OP DE KARTBAAN!

INSCHRIJVING